Statut

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBAWIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadający osobowość prawną, zwany dalej Zakładem.

§ 2

 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 20.
 2. Podmiotem tworzącym Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie jest Miasto Lubawa.

§ 3

 1. Zakład działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112 poz. 654 ze zm.);
  2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubawie Nr XIII/66/99 z dnia 25 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodek Zdrowia w Lubawie;
  3. Niniejszego Statutu;
  4. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych.
 2. Obszarem działania Zakładu jest teren Miasta Lubawa.

 3. Zakład może również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom.

§ 4

 1. Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
 2. Do zadań Zakładu należą świadczenia związane w szczególności z:
  1. Badaniami i poradami lekarskimi,
  2. Diagnostyką i leczeniem,
  3. Kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i szpitalne,
  4. Opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą,
  5. Szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień,
  6. Opieką nad niepełnosprawnymi,
  7. Promocją zdrowia i profilaktyką chorób.
 3. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zwodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

§ 5

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w powołanej na wstępie ustawie, oraz w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ II

Zarządzanie Zakładem

§ 6

 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwany dalej Kierownikiem.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
 4. Zakres kompetencji pracowników Zakładu określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 7

Burmistrz Miasta Lubawa nawiązuje stosunek pracy z Kierownikiem na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 8

Do zakresu obowiązków Kierownika Zakładu należy w szczególności:

 1. sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością Zakładu,
 2. opracowanie planów finansowych i inwestycyjnych Zakładu oraz przedstawienie ich do zaopiniowania Radzie Społecznej,
 3. organizowanie pracy Zakładu oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy,
 4. podejmowanie decyzji wynikających z funkcji kierowania Zakładem, w tym w sprawach wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do pracowników Zakładu oraz nadzór nad dyscypliną pracy,
 5. dbałość o dobór i racjonalne wykorzystanie kadry,
 6. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania oraz stosowania rachunku ekonomicznego,
 7. opracowanie regulaminu organizacyjnego Zakładu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 8. nadzór nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 9. uzgadnianie harmonogramów pracy,
 10. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 11. całościowa, merytoryczna analiza i ocena kosztów działalności Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności podstawowej,
 12. nadzór nad gospodarką lekami,
 13. analiza i ocena potrzeb dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę,
 14. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 15. współpraca z organami samorządów zawodowych, związków zawodowych, bądź reprezentantem załogi oraz organizacjami społecznymi,
 16. podejmowanie innych zadań zleconych przez podmiot, który utworzył Zakład.

§ 9

 1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. o charakterze medycznym:
   1. Poradnia lekarza poz;
   2. Punkt szczepień;
   3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
   4. Gabinet położnej poz;
   5. Gabinet pielęgniarki pozj;
   6. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci (zlokalizowany na ul. Rzepnikowskiego 20 w Lubawie);
   7. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci ( zlokalizowany na ul. Gdańskiej 25 w Lubawie);
   8. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci (zlokalizowany na ul. Rzepnikowskiego 7 w Lubawie);
  2. o charakterze nie medycznym:
   1. Sekcja administracyjno – gospodarcza Zakładu.
 2. Szczegółowy wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu zawarty jest regulaminie organizacyjnym Zakładu.

§ 10

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika, zaopiniowany przez Radę Społeczną.

 

ROZDZIAŁ III

Rada Społeczna Zakładu

§ 11

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Zakładu i doradczym Kierownika Zakładu.

§ 12

 1. Radę Społeczną zwaną dalej Radą powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący Zakład.
 2. W skład Rady wchodzą:
  1. jako przewodniczący – Burmistrz Miasta Lubawa lub osoba przez niego wyznaczona;
  2. jako członkowie:
   1. przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
   2. pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Lubawa.
 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i upływa wraz z upływem kadencji organów samorządu terytorialnego z tym, że członkowie Rady pełnią swe obowiązki do czasu powołania nowej Rady przez podmiot tworzący.
 4. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji:
  1. w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
  2. w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady powyżej 4 posiedzeń;
  3. z inicjatywy podmiotu, który zgłosił go do składu Rady;
 5. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący uchwałą Rady Miejskiej w Lubawie.
 6. Obsługę techniczno - biurową Rady zapewnia Kierownik Zakładu.
 7. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 13

Do obowiązków Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  3. przyznawania kierownikowi nagród,
  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
 2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  3. kredytów bankowych lub dotacji,
  4. podziału zysku,
  5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  6. regulaminu organizacyjnego;
  7. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
  8. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
  9. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie

§ 14

Sposób zwoływania Rady Społecznej, tryb jej pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miasta Lubawa.

 

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka Finansowa

§ 15

Wartość majątku Zakładu określają:

 1. fundusz założycielski;
 2. fundusz zakładu.

§ 16

 1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w szczególności ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 17

Roczny plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada Społeczna, a zatwierdza Rada Miasta Lubawa.

§ 18

O podziale zysków decyduje Kierownik po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

§ 19

 1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
 2. Zakład uzyskuje środki pieniężne z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
 3. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
  1. Z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
  2. Z wydzielonej działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na najmie i dzierżawie lokali użytkowych i rzeczy ruchomych;
  3. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
  4. Ze środków publicznych z przeznaczeniem na:
   1. realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;
   2. remonty;
   3. inne niż określone w lit. „a” inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
   4. na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
   5. cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
   6. realizację programów wieloletnich;
   7. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
  5. od podmiotu tworzącego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust 2 ustawy o działalności leczniczej;
  6. ze zbycia majątku trwałego, oddania go w dzierżawę, najem, użytkowanie na zasadach określonych przez Radę Miasta Lubawa;
  7. ze sprzedaży produktów działalności pomocniczej Zakładu oraz produktów stanowiących pozostałości z działalności prowadzonej przez Zakład;
  8. otrzymane na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
 4. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 4 a) i d) - g) Zakład może otrzymać środki finansowe na podstawie umowy zawartej:
  1. ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią medyczną;
  2. z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 4 a) - f) Zakład może otrzymać środki finansowe od podmiotu, o którym mowa w ust. 4 w formie dotacji.

§ 20

 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
 2. Podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy Zakładu na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 21

Decyzję o przekształceniu lub likwidacji Zakładu jako samodzielnej jednostki organizacyjnej podejmuje podmiot tworzący.

§ 22

Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami podmiotu tworzącego. Zapis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do mienia.

 

ROZDZIAŁ V

Nadzór nad Zakładem

§ 23

Nadzór nad Zakładem w zakresie zgodności działań z przepisami ogólnie obowiązującego prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym Zakładu w szczególności: co do jakości i dostępności udzielanych świadczeń w zakresie nie naruszającym sfery podlegającej nadzorowi medycznemu i praw pacjenta do prywatności, co do prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi, a także całości gospodarki finansowej, sprawuje Miasto Lubawa jako podmiot tworzący.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 24

 1. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia o działalności leczniczej oraz przepisy wydane na jej podstawie.
Zostań naszym pacjentem
Kalendarze szczepień
Poradnik Pacjenta