ZAPYTANIA OFERTOWE

Zakład Opieki Zdrowotnej-
Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie
ul. Rzepnikowskiego 20
14-260 Lubawa
NIP 744 15 16 966
REGON 510891688

Lubawa, 12-03-2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018
( dotyczy dostawy )

I.ZAMAWIAJĄCY

Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie

ul. Rzepnikowskiego 20
14-260 Lubawa
NIP 744 15 16 966
REGON 510891688

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z planowanymi szczepieniami samorządowymi przeciwko zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego HPV dla 13 letnich dziewcząt i chłopców w ilości 101 osób zakup szczepionek zapobiegających rakowi szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytnicy i brodawkom płciowym dopuszczonych do sprzedaży w Polsce w schemacie trzydawkowym w odstępach czasu 0-2-6 miesięczny (liczba dawek 303 szt.)

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.09.2018r. do 31.03.2019r.

IV.OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę.

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową – na każdej ze stron
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zoz-moz@pc-plus.com.pl , faksem     na nr: 89 6453237,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: ZOZ – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie ul.Rzepnikowskiego 20 14-260 Lubawa do dnia 26.03.2018r do godziny 9.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 26.03.2018r. a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w siedzibie ZOZ-MOZ Lubawa.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

I. Pozostałe artykuły

  1. 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty.