REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBAWIE

 

I    Postanowienia ogólne

§1

 1. Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie zwany dalej „Przychodnią” lub „ZOZ – MOZ” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Przychodnia działa na podstawie:
 3. Ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r. poz. 991),
 4. Ustawy z dnia 27.10.2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz. 172 tj. z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1398 tj. z późn. zm.),
 6. Ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 tj.),
 7. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych,
 8. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
  (tj. Dz.U. z 2022r., 1731 z późn. zm.),
 9. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
  (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 551 z późn.zm.),
 10. Wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pod nr 15118 zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r. poz. 991),
 11. Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie – uchwalony uchwałą Rady Miasta Lubawa nr XXV/2023/2016 z dnia 30.11.2016r.
 12. Siedzibą Przychodni jest Lubawa. Obszarem działania Przychodni jest Gmina i Miasto Lubawa.

 

 

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Przychodni, a w szczególności:
  1. nazwę podmiotu,
  2. cele i zadania Przychodni,
  3. strukturę organizacyjną Przychodni,
  4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  5. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych - w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń,
  6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Przychodni,
  7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Przychodni oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Przychodni pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,
  8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
   w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
  9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
  11. wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
  12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Przychodni.
 2. Regulamin organizacyjny ustala Kierownik, a opiniuje Rada Społeczna.                                  

§3

 1. Przychodnia realizuje świadczenia zdrowotne na bazie zakładu leczniczego Przychodnia
  w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 20 oraz w gabinetach mieszczących się przy ul. Gdańskiej 25 oraz Rzepnikowskiego 7.
 2. Użyte w Regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:
  1. Osoba wykonująca zawód medyczny - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny,
  2. Pacjent - osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny,
  3. Promocja zdrowia - działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu,
  4. Podstawowa opieka zdrowotna - stanowi miejsce pierwszego kontaktu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.2004r.
   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z systemem ochrony zdrowia, z wyłączeniem sytuacji, w których świadczeniobiorca znajduje się
   w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub udzielane są mu świadczenia do udzielenia których nie jest wymagane skierowanie zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach którego jest zapewniony dostęp do profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  5. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej - to osoba wykonująca zawód medyczny i spełniająca warunki, o których mowa art. 7 ustawy z dnia 27.10.2017r.
   o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz. 172 tj., z późn. zm.),
  6. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - to osoba wykonująca zawód medyczny
   i spełniająca warunki, o których mowa art. 6 ustawy z dnia 27.10.2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz. 172 tj., z późn. zm.),
  7. Świadczenie zdrowotne - działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
  8. Przychodnia - Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie,
  9. Kierownik – osoba kierująca Zakładem Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie,
  10. Koordynator ds. lecznictwa – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej koordynujący pracę innych lekarzy oraz wykonujący inne polecone mu przez Kierownika obowiązki,
  11. Pielęgniarka koordynująca– pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej koordynująca pracę osobom wykonującym zawód medyczny w znaczeniu, art.
   2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r. poz. 991) z wyjątkiem lekarzy oraz wykonująca inne polecone mu przez Kierownika obowiązki,
  12. Pracownik – osoba zatrudniona na umowę o pracę oraz świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

II    Cele i zadanie Przychodni

§4

 1. Zasadniczym celem Przychodni jest prowadzenie działań zmierzających do ochrony oraz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe monitorowanie
  i podnoszenie jakości udzielanych świadczeń, a także propagowanie zdrowego trybu życia oraz przestrzeganie praw pacjenta, w szczególności określonych w ustawie z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Świadczenia zdrowotne są udzielane dzieciom oraz osobom dorosłym, innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie,
  za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
 3. Przychodnia może udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom z pozostałej części kraju
  i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

§5

  1. Przychodnia jako podmiot leczniczy wykonuje działalność poprzez zakład leczniczy poprzez Przychodnia w Lubawie.
  2. Do zadań Przychodni należy w szczególności organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych i prozdrowotnych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania pacjentom, których stan zdrowia tego wymaga, a w szczególności związanych z:
  3. badaniem i poradą lekarską,
  4. leczeniem i pielęgnacją pacjentów,
  5. opieką nad kobietą ciężarną, noworodkiem i dzieckiem zdrowym,
  6. konsultacją lekarską,
  7. badaniami diagnostycznymi,
  8. profilaktyką i promocją zdrowia.
 1. Przychodnia może prowadzić inną niż działalność lecznicza, wyodrębnioną działalność gospodarczą w tym m.in. wynajem lub dzierżawa nieruchomości oraz rzeczy ruchomych.
 2. Przychodnia może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

 

 

III    Zasady kierowania Przychodnią

 

§6

 1. Organami Przychodni są:
 2. Kierownik – odpowiedzialny za zarzadzanie Przychodnią,
 3. Rada Społeczna – organ doradczy Kierownika oraz organ inicjujący
  i opiniodawczy powołany przez organ założycielski.

§7

  1. Kierownik kieruje i reprezentuje na zewnątrz Przychodnię.
  2. Kierownik samodzielnie podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Przychodni i ponosi za nie odpowiedzialność.
  3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Przychodni.
  4. Kierownik kieruje pracą Przychodni przy pomocy Koordynatora ds. Lecznictwa oraz Pielęgniarki koordynującej oraz Głównego Księgowego.
  5. Za pracę i funkcjonowanie danej komórki organizacyjnej odpowiada bezpośrednio osoba, której Kierownik powierzył zadania związane z pracą i funkcjonowaniem tej komórki, a w czasie nieobecności tej osoby, osoba wyznaczona przez Kierownika na zastępstwo.

§8

 1. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
 2. określanie i formułowanie polityki Przychodni,
 3. planowanie, koordynowanie i nadzorowanie głównych zadań Przychodni
 4. nadzór nad całością gospodarki finansowej,
 5. ustalanie zasad i organizacji pracy i współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Przychodni,
 6. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z przepisów prawa, Statutu i Regulaminu Organizacyjnego przez poszczególne komórki organizacyjne,
 7. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, skarg i zażaleń pacjentów
  i pracowników,
 8. prowadzenie polityki kadrowej gwarantującej odpowiedni poziom udzielanych świadczeń,
 9. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Przychodni.
 1. Kierownik upoważnia wyznaczoną osobę do wykonywania czynności na czas swojej nieobecności.
 2. Kierownik wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:
 3. Koordynatora ds. Lecznictwa,
 4. Pielęgniarki koordynującej,
 5. Głównego Księgowego.

§9

 1. Kierownik wydaje wewnętrzne akty prawne, których projekty sporządzają wyznaczone przez niego osoby merytoryczne, które po przygotowaniu projektu parafują dokumenty,
  o ile projekt jest przygotowywany przez kilka osób każda z tych osób parafuje dokument.
 2. W przypadku,  gdy  wejście  w  życie  aktu  prawnego  wywołuje   skutki  finansowe dla Przychodni wymagana jest opinia Głównego Księgowego na projekcie aktu
 3. Każdy projekt wewnętrznego aktu prawnego wymaga przed jego podpisaniem przez Kierownika kontroli formalno – prawnej przez Prawnika.
 4. Wewnętrznymi aktami prawnymi wydawanymi przez Kierownika są:
  1. regulaminy,
  2. zarządzenia,
  3. decyzje,
  4. instrukcje,
  5. komunikaty

§10

1.         Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Kierownika.

2.         Zadaniami Rady Społecznej są:

a)      przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

-        zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

-        związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

-        przyznawania kierownikowi nagród,

-        rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem.

b)      Przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

-        planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

-        rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

-        kredytów bankowych lub dotacji,

-        podziału zysku,

-        zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

-        regulaminu organizacyjnego,

-        dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

-        opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

 

IV   Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§11

 1. Świadczenia zdrowotne dla ludności udzielane są w Poradniach oraz Gabinetach -stanowiących komórki organizacyjne zakładu leczniczego.
 2. W strukturze organizacyjnej Przychodni wyodrębnia się następujące działy: Zakład Leczniczy Przychodnia w Lubawie oraz Sekcję administracyjno – Gospodarczą Przychodni w Lubawie.
 3. Strukturę organizacyjną Zakładu leczniczego Przychodnia w Lubawie tworzą komórki organizacyjne:
 1. Poradnie Lekarza POZ,
 2. Punkt szczepień,
 3. Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,
 4. Gabinet położnej POZ,
 5. Gabinet pielęgniarki POZ,
 6. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej (zlokalizowany na ul. Gdańskiej
  25 w Lubawie),
 7. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej (zlokalizowany na ul. Rzepnikowskiego
  20 w Lubawie),
 8. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej (zlokalizowany na ul. Rzepnikowskiego
  7 w Lubawie),
  1. Struktury Sekcji Administracyjno – Gospodarczej Przychodni w Lubawie tworzą osoby zajmujące samodzielne stanowiska np.
 9. Główny Księgowy,
 10. Referent ds. kadr i płac,
 11. Referent ds. ewidencji usług medycznych,
 12. Inspektor RODO,
 13. Specjalista ds. BHP,
  1. Schemat przedstawiający strukturę organizacyjną Przychodni stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§12

 

Podstawowym celem działalności Przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie
z obowiązującymi standardami.

§13

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach.
 2. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również w ramach wolontariatu,
  na zasadach określonych w porozumieniu z wolontariuszem, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2020r. poz. 1057).

§14

 1. Przychodnia w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy.
 2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonywanego świadczenia zdrowotnego.
 3. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowanie na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.
 4. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenie o stanie zdrowia
  i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego.

 

§15

  1. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej obejmują swoim zakresem świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii.
  2. Poradnie lekarza POZ i Gabinety postępują zgodnie z zakresem zadań określonych
   w odrębnych przepisach wydanych dla lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ.
  3. Wybór lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej pacjent potwierdza pisemnym oświadczeniem woli - "deklaracją wyboru".

§16

 1. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane każdej osobie potrzebującej niezwłocznej pomocy medycznej bez wymaganego skierowania.
 2. Przychodnia nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

§17

 1. W Przychodni obowiązuje następująca organizacja przyjęć pacjentów:
 1. świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w dniu zgłoszenia, lub w terminie uzgodnionym z pacjentem,
 2. w razie nagłego zachorowania pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia,
 3. pacjent ma prawo wyboru lekarza, z którego świadczeń zdrowotnych chce skorzystać.
  1. Przychodnia zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
  2. Przychodnia jest zobowiązana do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie.
   W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu Przychodnia informuje pacjenta w każdy dostępny sposób
   o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Dotyczy to również zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. W przypadku, gdy pacjent nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, Przychodnia informuje o możliwości zmiany terminu następnego innego pacjenta
  3. W Przychodni świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00. do 18: 00. Po godzinie 18: 00 w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy przez całą dobę - usługi są świadczone przez podmioty, które nabyły do tego prawo na mocy przepisów odrębnych.
  4. Przyjęcia pacjenta przez Lekarza POZ odbywają się w warunkach ambulatoryjnych
   i domowych.
  5. Warunkiem realizacji wizyty jest rejestracja pacjenta w formie: stawiennictwa osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
  6. Rejestracja pacjentów odbywa się w Rejestracji w godzinach od 7: 00 do 18:00.
  7. Warunkiem uzyskania bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej i dokonania rejestracji do lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ jest pozytywnie zweryfikowane ubezpieczenie zdrowotne w systemie EWUŚ a w przypadku jego braku posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia lub złożenie oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ten nie dotyczy: sytuacji, w której osoba zgłaszająca się wymaga natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, dzieci do 6 miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, kobiet w ciąży i w okresie połogu oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.
  8. Osobie nie objętej ubezpieczeniem zdrowotnym świadczenia medyczne udzielane są odpłatnie. Pacjent uiszcza stosowną opłatę w kasie Przechodni a rejestratorka odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej i przekazuje informację lekarzowi
   w celu wystawienia pełnopłatnej recepty.
  9. Zasady rejestracji:
 4. Bezpośrednio przy dokonywaniu rejestracji uwzględnia się wyrażone przez pacjenta prawo do wyboru lekarza, a także sprawdza się w systemie komputerowym przynależność pacjenta do zakładu i poprawność złożonej deklaracji wyboru.
 5. W przypadku pierwszorazowej wizyty i wyrażenia chęci korzystania ze świadczeń w Przychodni pacjent wypełnia w rejestracji deklaracje wyboru, rejestratorka sprawdza jej poprawność i własnoręcznym podpisem poświadcza jej złożenie. Następnie pacjentowi założona zostaje dokumentacja medyczna wraz
  ze stosownymi oświadczeniami.

 

 

 

§18

  1. Przy rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci lub o nie upoważnieniu nikogo, upoważnienie osoby do udzielania informacji o swoim stanie zdrowia lub o nie upoważnieniu nikogo, a także upoważnienie osoby do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
  2. W gabinecie pacjent zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zgoda musi być złożona przez pacjenta każdorazowo przed rozpoczęciem udzielenia świadczenia zdrowotnego, badania diagnostycznego.
  3. O kolejności przyjęć pacjentów decyduje Lekarz POZ z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta.
  4. W Przychodni poza kolejnością świadczenia zdrowotne udzielane są:
 1. inwalidom wojennym i wojskowym,
 2. kombatantom,
 3. zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi,
 4. zasłużonym Dawcom Przeszczepu,
 5. uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom poszkodowanym
  - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 6. kobietom w ciąży,
 7. świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężki
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 8. działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
 9. osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 10. osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  1. W miejscach rejestracji pacjentów umieszczone są informacje o ww. uprawnieniach.

 

 

§19

 1. Na każdym etapie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności pracowników. Skargi/zażalenia przyjmuje Kierownik po wcześniejszym umówieniu się w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godziny 13:30.
 2. Skargę/zażalenie może być złożona ustnie do protokołu lub pisemnie. Na każdą skargę/zażalenie zostanie udzielona odpowiedź w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia jego złożenia.

 

 

V   Organizacja Przychodni

 

§20

 

 1. Koordynator ds. lecznictwa zobowiązany jest do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności Przychodni pod względem wykonywania świadczeń zdrowotnych oraz nadzorowania pracy innych lekarzy.
 2. Pielęgniarka koordynująca zobowiązana jest do nadzoru nad organizacją pracy pielęgniarek, pracowników Recepcji, sprzątaczek, nadzoru nad terminowym i fachowym wykonywaniem zadań przez podległy personel, nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym, kontroli racjonalnego zużycia materiałów, narzędzi i sprzętu medycznego, organizacji promocji zdrowia, dokonywaniu analiz obciążenia pracą i nadzór nad efektywnym wykorzystaniem czasu pracy.
 3. Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą, w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób oraz rehabilitację.
 4. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.
 5. Położna POZ planuje i realizuje pielęgnacyjną opiekę położniczo – neonatologiczno – ginekologiczną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

 

§21

Wszyscy pracownicy Przychodni mają obowiązek współpracować ze sobą wzajemnie w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Przychodni, na zasadach określonych w dokumentach regulujących działalność.

§22

Do zadań poradni podstawowej opieki zdrowotnej należy w szczególności:

 1. przyjmowanie i przeprowadzanie badań pacjentów oraz prowadzenie ich dokumentacji,
 2. zlecanie i wykonywanie podstawowych badań laboratoryjnych i dodatkowych,
 3. kierowanie na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia,
 4. kierowanie do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, na leczenie uzdrowiskowe,
 5. orzekanie o stanie zdrowia w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną,
 6. zlecanie i kontrola leczenia farmakologicznego, zabiegów rehabilitacyjnych,
 7. orzekanie o czasowej niezdolności do pracy i nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. dokonywanie kwalifikacji do obowiązkowych szczepień oraz informowanie
  o szczepieniach zalecanych,
 9. uczestniczenie w realizacji programów zdrowotnych,
 10. opieka środowiskowa.

 

§23

Do zadań Gabinetu diagnostyczno – zabiegowego i Punktu szczepień należy m.in.:

 1. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych,
 2. wykonywanie iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych,
 3. wykonywanie opatrunków, pomiarów parametrów życiowych, pobieranie krwi do badań analitycznych,
 4. wykonywanie szczepień,
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

§24

Do zadań Gabinetów Profilaktyki Zdrowotnej należy m.in.:

 1. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów,
 1. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 2. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych oraz kierowanie, postępowaniem poprzesiewowym,
 3. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań urazów, zatruć,
 4. doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 5. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

§25

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. prowadzenie rachunkowości przychodni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 5. przestrzeganie w zarządzaniu finansami zasad ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 6. analiza finansów w ujęciu długoterminowej strategii zarządzania,
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,
 8. sprawowanie kontroli nad legalnością, rzetelnością i prawidłowością sporządzenia wszelkich dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, rzeczowymi, składnikami majątkowymi oraz dokumentami rozliczeniowymi,
 9. opracowywanie projektów planów finansowych,
 10. prowadzenie kasy, ewidencji kosztów i inwentaryzacji,
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 12. rozliczanie świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych przez NFZ,
 13. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

 

 

 

 

§26

 

Do zadań Specjalisty ds. Kadr i Płac należy prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

§27

Zadania specjalisty ds. BHP m.in.:

 1. sporządzanie okresowych analiz stanu BHP w Przychodni,
 2. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
 3. zgłaszanie wniosków dot. wymagań BHP, wymogów ergonomii na stanowiskach pracy,
 4. prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 5. nadzór nad badaniami środowiska pracy.
 6. współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną, laboratoriami środowiskowymi oraz ze Społeczną Inspekcją Pracy.
 7. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

 

§28

 

Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych m.in.:

 1. zapewnienie wysokiego poziomu przestrzegania przepisów i zasad ochrony danych osobowych,
 2. wdrożenie przepisów RODO oraz nadzór nad ich przestrzeganiem, w tym:
  1. informowanie Administratora oraz pracowników przetwarzających dane osobowe
   o obowiązkach, które na nich spoczywają,
  2. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk bezpieczeństwa Administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych,
  3. współpraca z UODO,
  4. rozwiązywanie bieżących problemów w obszarze ochrony danych osobowych oraz uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
 3. Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Kierownika w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

§29

 

Referent ds. ewidencji usług medycznych m.in.:

 1. prowadzenie ewidencji pacjentów i usług medycznych,
 2. sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań oraz zestawień z działalności medycznej jednostki.

 

§30

 

Zadania Prawnika m.in:

 1. analiza projektów przygotowywanych dokumentów pod względem formalno – prawnym,
 2. reprezentowanie Przychodni przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, udział w postępowaniach odwoławczych,
 3. wsparcie w przygotowywanie projektów umów,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

 

§31

 

 1. Szczegółowe zadania pracowników zajmujących samodzielne stanowiska określone są w zakresach obowiązków pracowników lub w umowach cywilno-prawnych.
 2. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni są za właściwe organizowanie pracy oraz zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i obowiązków.
 3. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy podlegają bezpośrednio Kierownikowi i przed nim odpowiadają za wykonywanie swoich zadań.

 

§32

Jednostki i komórki organizacyjne czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach podanych do wiadomości na tablicach informacyjnych albo drzwiach poszczególnych gabinetów/poradni.

 

 

 

VI   Warunki współdziałania z innymi podmiotami

 

§33

 

Przychodnia realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości powstępowania poprzez zawierania umów i porozumień w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.

 

 

VII   Udostępnienie dokumentacji medycznej

§34

  1. Przychodnia prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną w sposób określony odrębnymi przepisami oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
  2. Przychodnia udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  3. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
  4. Przychodnia udostępnia dokumentację medyczną również:
 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.04.2011r.
  o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
 4. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny,
  w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
 5. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.),
 6. Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. poz. 447 oraz z 2020 r. poz. 567);
 7. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
  w związku z prowadzonym postępowaniem,
 8. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 9. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 10. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 11. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 12. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,
 13. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 14. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020r. poz. 849 tj.)., w zakresie prowadzonego postępowania;
 15. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 tj.),
 16. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy
  z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
 17. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 tj.), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.
  1. Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020r. poz. 1383 t.j.) i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
   i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.
  2. Osoby, o których mowa w ust. 5, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.
  3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
  4. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 06.09.2001r. - Prawo farmaceutyczne.
  5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  6. a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
   z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  7. b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  8. c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
   a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
  9. d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  10. e) na informatycznym nośniku danych.
  11. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
  12. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).
  13. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
 18. a) imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna,
 19. b) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej,
 20. c) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej,
 21. d) imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4 ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta
  (Dz. U. z 2020r. poz. 849 t.j.), także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu,
 22. e) imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną,
 23. f) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

 

§35

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w § 34 Przychodnia pobiera opłatę.
 2. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w § 34 ustęp 10 punkt b i f oraz ustęp 1 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.

§36

  1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  1. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 3. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 4. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

 

 

VIII   Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością

 

§37

  1. Opłaty mogą być pobierane od:
   1. Pacjentów nieubezpieczonych, z wyjątkiem nieubezpieczonych, których koszty leczenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia lub budżet państwa,
   2. Pacjentów, którzy nie przedstawili dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej,
   3. Cudzoziemców nieuprawnionych na podstawie umów międzynarodowych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, a gdy świadczenie jest udzielane obywatelowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w przypadku braku dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia,
   4. Pacjentów korzystających ze świadczeń nie objętych umową z NFZ.
  2. Wysokość opłat za wykonywanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane
   ze środków publicznych oraz za wydawanie dokumentacji medycznej ustalona jest
   w cenniku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
  3. Warunki odpłatności w umowach innych niż z NFZ są negocjowane z usługodawcami indywidualnie.

§38

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w. sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminacyjnego
i przejrzystego dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

 

 

§39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27.10.2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020r. poz. 172 tj. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 2950
tj. z późn. zm.) oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego ustawodawstwa.

 

 

IX   Kontrola zarządcza w Przychodni

§40

 

 1. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
 1. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działania,
 3. wiarygodności sprawozdań,
 4. ochrony zasobów,
 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. zarządzania ryzykiem.
 1. Kierownik Przychodni jest odpowiedzialny za dokonywanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
 2. Szczegółowy zakres, zasady oraz tryb kontroli zarządczej określają wewnętrzne regulacje.

§41

  1. Regulamin Organizacyjny podaje się do wiadomości pracowników Przychodni oraz pacjentów poprzez jego umieszczenie w miejscach ogólnodostępnych.

 

§42

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2024r.

Załączniki:

 1. Schemat organizacyjny,
 2. Cennik świadczeń.

 

Załącznik nr 1

 

 

Załącznik nr 2

Cennik usług w Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie:

 1. Porada lekarska – 100 zł
 2. Iniekcje domięśniowe – 20 zł
 3. Iniekcje dożylne - 30 zł
 4. Iniekcje podskórne – 15 zł
 5. Badanie EKG – 50 zł
 6. Pomiar ciśnienia tętniczego – 10 zł
 7. Pomiar glikemii – 5 zł
 8. Spirometria – 50 zł
 9. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,30 zł
 10. Za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – 7,00 zł