REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ – MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W LUBAWIE

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

 1. Regulamin organizacyjny określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) i Statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
 2. Regulamin organizacyjny ustala Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej ‑ Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.

§ 3

Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.);
 4. Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie (uchwalonego uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXV/203/2016 z dnia 30.11.2016 r.
 5. innych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Zakładzie - należy przez to rozumieć Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie;
 2. Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie;
 3. komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wewnętrzne komórki organizacyjne Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie,

DZIAŁ II

NAZWA PODMIOTU LECZNICZEGO

§ 5

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie jest Miasto Lubawa.

§ 6

Zakład działa pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie.

§ 7

Siedzibą Zakładu jest miasto Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 20.

§ 8

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Zakładu w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub z innymi podmiotami zewnętrznymi zapewniającymi finansowanie działalności leczniczej.

DZIAŁ III

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 9

 1. Podstawowym celem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie profilaktyki zdrowotnej przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 2. Nie można odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

§ 10

 1. Do zadań Zakładu należą świadczenia związane w szczególności z:
  1. Badaniami i poradami lekarskimi,
  2. Diagnostyką i leczeniem,
  3. Kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i szpitalne,
  4. Opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,
  5. Szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień,
  6. Opieką nad niepełnosprawnymi,
  7. Promocją zdrowia i profilaktyką chorób.
 2. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zwodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
 3. Zakład może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą polegającą na najmie i dzierżawie lokali użytkowych i rzeczy ruchomych.

DZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 11

 1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. o charakterze medycznym:
   1. Poradnia lekarza poz;
   2. Punkt szczepień;
   3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
   4. Gabinet położnej poz;
   5. Gabinet pielęgniarki poz;
   6. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci (zlokalizowany na ul. Rzepnikowskiego 20 w Lubawie);
   7. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci (zlokalizowany na ul. Gdańskiej 25 w Lubawie);
   8. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci  (zlokalizowany na ul. Rzepnikowskiego 7 w Lubawie);
  2. o charakterze nie medycznym:
   1. Sekcja administracyjno – gospodarcza Zakładu.
 2. Schemat przedstawiający strukturę organizacyjną Zakładu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

DZIAŁ V

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ZAKŁADU ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 12

Rodzajem działalności leczniczej Zakładu są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

§ 13

 1. Zakład w szczególności wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:
 2. Podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. Pomocy doraźnej;
 4. Opieki ambulatoryjnej.
 5. Zakres udzielanych świadczeń wynika ze statutu Zakładu oraz wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

§ 14
Każdemu pacjentowi leczonemu w Zakładzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie i rodzaju odpowiednim do jego stanu zdrowia zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, z wykorzystaniem możliwie najskuteczniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych.

 

DZIAŁ VI

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 15

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach budynków mieszczących się w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 20 (w siedzibie), jak również mieszczących się przy ul. Gdańskiej 25, oraz przy ul. Rzepnikowskiego 7.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład mogą się również odbywać w miejscu pobytu pacjenta.
 3. Pomieszczenia, w których Zakład udziela świadczeń zdrowotnych odpowiadają wymogom fachowym i sanitarnym określonym w odrębnych przepisach.

DZIAŁ VII

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 16

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
 3. Zakład prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz osób objętych powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).
 2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych także cudzoziemcom nie objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczonym na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, w tym w umowach międzynarodowych.

§ 18

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście, bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie, jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. W przypadku wyczerpania limitu na udzielanie świadczeń, pacjenci mogą być kierowani do innych placówek.
 4. Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 19

 1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Zakładzie kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy, na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne poprzez wystawienie skierowania.
 2. Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
 3. Lekarze Zakładu kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.
 4. Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

DZIAŁ VIII

SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU

§ 20

 1. Kierownik Zakładu w ramach dobowego wymiaru czasu pracy, przez 5 godzin udziela świadczeń zdrowotnych, natomiast pozostały czas pracy – 2 godziny 35 minut przeznacza na wykonywanie obowiązków Kierownika Zakładu.
 2. Zakres uprawnień i obowiązków Kierownika obejmuje w szczególności:
  1. wytyczanie głównych kierunków rozwoju działalności Zakładu,
  2. planowanie i nadzorowanie działalności Zakładu,
  3. ustalanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Zakładu,
  4. kontrolę i ocenę pracy komórek organizacyjnych oraz nadzorujących ich osób,
  5. wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, nagradzaniem pracowników Zakładu,
  6. nadzór nad opracowywaniem planów i programów w zakresie remontów, inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz nadzorowanie ich realizacji,
  7. współdziałanie z przedstawicielem pracowników Zakładu  i innymi organizacjami zawodowymi pracowników,
  8. koordynację funkcjonowania i współpracy wszystkich struktur organizacyjnych Zakładu,
  9. wykonywanie innych czynności związanych z zarządzaniem i kierowaniem Zakładu wynikających z obowiązujących przepisów.
 3. Kierownik jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania Zakładu, a w szczególności za:
  1. tworzenie warunków organizacyjnych zapewniających uzyskiwanie optymalnych efektów wykonywania działalności,
  2. dobór i właściwe wykorzystywanie kadr,
  3. zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy i warunków socjalno-bytowych,
  4. właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi,
  5. zabezpieczanie spraw objętych tajemnicą państwową i służbową.

§ 21

 1.  Kierownik ponadto kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością medyczną Zakładu i podejmuje decyzje w sprawach wchodzących w zakres działania podległego mu pionu, które polegają w szczególności na:
  1. tworzeniu warunków należytej realizacji zadań statutowych Zakładu, związanych z dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  2. zapewnieniu zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem i rodzajem świadczenia usług przewidzianych w Statucie, z przyjętymi standardami i procedurami medycznymi,
  3. tworzeniu zespołów działalności statutowej z uwzględnieniem minimalnej liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych oraz ich kwalifikacji,
  4. nadzorze nad zachowaniem co najmniej minimalnych norm wyposażenia w sprzęt, aparaturę i środki medyczne oraz zachowanie tych standardów stosownie do obowiązujących przepisów,
  5. nadzorze nad prawidłowością gospodarowania sprzętem i aparaturą medyczną,
  6. koordynacji i nadzorze nad pracą podległych mu pracowników,
  7. organizowaniu i inicjowaniu współpracy z innymi podmiotami udzielającymi świadczenia zdrowotne i usługi medyczne,
  8. tworzeniu warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania dokumentacji medycznej zapewniających jej poufność, zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zagubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki zgodnie z przepisami prawnymi.
 2. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt działalności medycznej Zakładu, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za poziom udzielanych w Zakładzie świadczeń zdrowotnych, ich organizację, należyte wykonanie, sprawne i skuteczne działanie.

§ 22

Kierownik tworzy, łączy, reorganizuje i likwiduje komórki organizacyjne Zakładu. W szczególności, w zależności od potrzeb, Kierownik może tworzyć działy, sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy ustalając jednocześnie ich pozycję oraz sposób podporządkowania w obrębie statutowej struktury organizacyjnej.

§ 23

Wewnętrznymi aktami normatywnymi obowiązującymi w Zakładzie są wydawane przez Kierownika:

 1. regulaminy,
 2. zarządzenia,
 3. instrukcje,
 4. procedury,
 5. komunikaty.

§ 24

 1. Projekty dokumentów wymienionych w § 23 opracowuje właściwa merytorycznie osoba wskazana przez Kierownika.
 2. W przypadku regulowania zagadnień należących do kompetencji kilku osób, projekt ww. dokumentu opracowuje osoba najbardziej kompetencyjnie zainteresowana danym zagadnieniem.
 3. Opracowane i uzgodnione projekty dokumentów wymienionych w § 23 przekazywane są do akceptacji Kierownika.

§ 25

 1. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz Zakładu, zawierającą oświadczenie woli, podpisuje Kierownik, który może delegować to uprawnienie na wyznaczoną przez siebie osobę. Delegacja musi mieć formę pisemną.
 2. Zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Zakładu jest Kierownik, który zarządza Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz działając zgodnie z przepisami prawa.
 3. Kierownik składa w imieniu Zakładu oświadczenia woli.
 4. Kierownik może wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności.
 5. Organem doradczym Kierownika jest Rada Społeczna.

§ 26

 1. Główny Księgowy Zakładu kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością Zakładu w zakresie spraw księgowych, ekonomicznych i finansowych.
 2. Zakres uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego obejmuje w szczególności:
  1. kontrolę i nadzór nad całokształtem prac związanych z prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  2. planowanie, wykorzystanie i ewidencja środków finansowych związanych z funkcjonowaniem Zakładu,
  3. analizę finansów w ujęciu długoterminowej strategii zarządzania,
  4. planowanie i dokonywanie analiz w zakresie gospodarki finansowej Zakładu,
  5. obieg i kontrolę dokumentów finansowych,
  6. kontrola zagadnień płacowych,
  7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  8. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  9. opracowywanie planów finansowych,
  10. prowadzenie gospodarki finansowej Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  11. określanie zasad, według których pozostałe komórki organizacyjne winne zapewnić prawidłową realizację gospodarki finansowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
 3. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rachunkowości Zakładu.
 4. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi i przed nim odpowiada za wykonywanie swoich zadań.

§ 27

 1. Pielęgniarka Koordynująca kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością Zakładu w zakresie wszelkich spraw związanych z organizowaniem i koordynowaniem pracy średniego personelu medycznego, oraz podejmuje decyzje w sprawach wchodzących w zakres działania podległego jej pionu.
 2. Zakres uprawnień i obowiązków Pielęgniarki Koordynującej obejmuje w szczególności:
  1. wnioskowanie i opiniowanie Kierownikowi w sprawach dotyczących zatrudnienia i zwalniania, awansowania, nagradzania i karania, a także w innych kwestiach dotyczących podległego jej personelu,
  2. udział w planowaniu i nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji personelu pielęgniarskiego oraz organizacja systemu szkoleń wewnątrzzakładowych,
  3. nadzór nad szkoleniem pielęgniarek, które w ramach wolontariatu uaktualniają prawo wykonywania zawodu i ocena poziomu uzyskanych umiejętności pielęgniarskich,
  4. współpraca z pielęgniarkami w zakresie spraw dotyczących:
  5. kształtowania odpowiedzialnej postawy etyczno-moralnej podległego jej personelu,
  6. właściwego rozwiązywania problemów, które stanowią ryzyko dla sprawnej opieki pielęgniarskiej,
  7. planowanie etatów pielęgniarskich, zgodnie z obowiązującymi normami,
  8. wdrażanie standardów i procedur pielęgniarskich,
  9. wdrażanie dokumentacji pielęgniarskiej oraz nadzór nad jej prawidłowym prowadzeniem,
  10. podnoszenie jakości świadczonych usług pielęgniarskich,
 3. Pielęgniarka Koordynująca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie całokształtu spraw organizacyjnych związanych z podległym personelem medycznym.
 4. Pielęgniarka Koordynująca podlega bezpośrednio Kierownikowi i przed nim odpowiada za wykonywanie swoich zadań.

§ 28

 1. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy odpowiedzialni są za właściwe organizowanie pracy oraz zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania powierzonych zadań i obowiązków.
 2. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy podlegają bezpośrednio Kierownikowi i przed nim odpowiadają za wykonywanie swoich zadań.

DZIAŁ IX

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU ORAZ ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY TYMI KOMÓRKAMI

§ 29

 1. W pracowni Podstawowej Opieki Zdrowotnej lekarz planuje i realizuje kompleksową opiekę lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.
 2. Podstawowym zadaniem lekarza poz jest koordynowanie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Wyznaczone zadania lekarz poz realizuje w kilku obszarach, których celem jest: zachowanie zdrowia, profilaktyka, rozpoznanie i leczenie chorób oraz usprawnianie pacjenta.
 4. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia pacjenta lekarz poz:
  1. prowadzi edukację zdrowotną,
  2. uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, działając na rzecz podtrzymania i zachowania zdrowia w społeczności lokalnej,
 5. W zakresie działań mających na celu profilaktykę chorób lekarz poz:
  1. identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne pacjenta,
  2. podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie;
  3. prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań przesiewowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W zakresie działań mających na celu rozpoznanie chorób lekarz poz:
  1. planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia pacjenta,
  2. informuje pacjenta i/lub jego rodzinę o możliwościach postępowania diagnostycznego w odniesieniu do aktualnego stanu zdrowia oraz wskazuje podmioty właściwe do jego przeprowadzenia,
  3. przeprowadza badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z wykorzystaniem technik dostępnych w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej,
  4. wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, a w szczególności laboratoryjnych i obrazowych,
  5. kieruje pacjenta na konsultacje specjalistyczne lub do jednostek lecznictwa zamkniętego w celu dalszej diagnostyki i leczenia, w przypadku gdy uzna to za konieczne,
  6. dokonuje interpretacji wyników badań i konsultacji wykonanych przez innych świadczeniodawców,
  7. orzeka o stanie zdrowia pacjenta w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.
 7. W zakresie działań mających na celu leczenie chorób lekarz poz:
  1. planuje i uzgadnia z pacjentem postępowanie terapeutyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
  2. planuje i uzgadnia z pacjentem działania edukacyjne mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną choroby pacjenta,
  3. zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
  4. wykonuje zabiegi i procedury medyczne lub kieruje pacjenta do ich wykonania u innych świadczeniodawców,
  5. kieruje do oddziałów lecznictwa stacjonarnego, a także do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz do oddziałów paliatywno-hospicyjnych,
  6. kieruje do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej,
  7. kieruje do leczenia uzdrowiskowego,
  8. orzeka o czasowej niezdolności do pracy lub nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
  9. integruje, koordynuje lub kontynuuje działania lecznicze podejmowane w odniesieniu do jego pacjenta przez innych świadczeniodawców w ramach swoich kompetencji zawodowych.
 8. W zakresie działań mających na celu usprawnianie pacjenta lekarz poz:
  1. zleca wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych przez określonych świadczeniodawców,
  2. wykonuje stosownie do posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz posiadanych kwalifikacji i możliwości zabiegi i procedury rehabilitacyjne,
  3. zleca wydanie pacjentowi przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 30

Do zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności należą:

 1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki:
  1. rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych;
  2. rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych;
  3. prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych;
  4. prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
  5. realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  6. organizacja grup wsparcia;
  7. realizacja szczepień ochronnych;
  8. prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.
 2. Świadczenia diagnostyczne:
  1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
  2. wykonywanie badania fizykalnego;
  3. wykonywanie pomiarów i ich ocena;
  4. wykonywanie testów;
  5. prowadzenie bilansu wodnego;
  6. ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 3. Świadczenia pielęgnacyjne:
  1. realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
  2. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
  3. przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.
 4. Świadczenia lecznicze:
  1. ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
  2. dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
  3. zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna;
  4. cewnikowanie pęcherza;
  5. wykonywanie wlewów doodbytniczych;
  6. podawanie leków różnymi drogami i technikami;
  7. wykonywanie zleceń lekarskich;
  8. zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń;
  9. wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu;
  10. zdejmowanie szwów;
  11. stawianie baniek lekarskich;
  12. udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 5. Świadczenia usprawniające:
  1. koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień;
  2. usprawnienie ruchowe;
  3. drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
  4. ćwiczenia ogólnousprawniające.

§ 31

Do zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności należy realizacja kompleksowej pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej obejmującą:

 1. edukację w zakresie planowania rodziny,
 2. opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu,
 3. opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem i rodziną,
 4. opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych,
 5. opiekę nad kobieta w każdym okresie jej życia.

§ 32

W zakresie działań Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego i Punktu Szczepień należy w szczególności:

 1. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych,
 2. wykonywanie iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych,
 3. wykonywanie opatrunków, pomiarów RR, pobierania krwi do badań analitycznych,
 4. wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza szczepień i szczepień zalecanych,
 5. prowadzenie dokumentacji,
 6. prowadzenie profilaktyki w tym bilanse zdrowia w grupach wiekowych,
 7. planowanie szczepień i przestrzegania terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek,
 8. organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej.

§ 33

W zakresie działań Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci w szczególności należy:

 1. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych,
 2. wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą,
 3. przeprowadzanie kwalifikacyjnych badań lekarskich przed szczepieniem i wykonywanie szczepień ochronnych oraz ich dokumentowanie i sprawozdawanie zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
 4. czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych,
 5. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 6. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
 7. organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
 8. prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
 9. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;
 10. udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
 11. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 12. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 13.  prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów, zgodnie z określonymi wzorami.

§ 34  

Do obowiązków pracowników Rejestracji Zakładu w szczególności należy:

 1. udzielanie pacjentom kompetentnych i wyczerpujących informacji o dniach i godzinach pracy lekarzy i innych komórek organizacyjnych, a także obowiązujących przepisach w zakresie działalności Zakładu;
 2. sprawdzanie uprawnień pacjentów do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;
 3. rejestrowanie pacjentów poprzez zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub osoby inne;
 4. zakładanie i uzupełnianie historii choroby oraz porządkowanie i przechowywanie ich w szufladach kartotecznych;
 5. przyjmowanie zgłoszeń od pacjentów na wizyty lekarskie domowe, przekazywanie ich właściwemu lekarzowi;
 6. po zakończeniu przyjęć umieszczanie dokumentacji w kartotece;
 7. prowadzenie dziennej ewidencji przyjęć pacjentów;

§ 35

Do zadań Sekcji administracyjno – gospodarczej Zakładu w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw personalnych pracowników Zakładu;
 2. przydział odzieży i obuwia roboczego;
 3. przygotowywanie comiesięcznych dokumentów do księgowania;
 4. prowadzenie sekretariatu Zakładu;
 5. obieg korespondencji związanej z funkcjonowaniem Zakładu;
 6. prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczeniem usług medycznych w zakresie podpisanej umowy z NFZ;
 7. dokonywanie przelewów w zakresie dokumentów rozliczeniowych z ZUS i urzędem skarbowym, Izbą lekarską i Izbą pielęgniarską;
 8. dokonywanie przelewów bankowych w zakresie wynagrodzeń za pracę i z tytułu świadczenia usług medycznych i innych dla przychodni;
 9. bieżące śledzenie zmian legislacyjnych dotyczących zakresu działalności Zakładu, tworzenie, modyfikacja i dostosowywanie istniejących dokumentów;
 10. organizowanie codziennej pracy Kierownika wg przyjętych zasad współpracy oraz obsługa biurowa,
 11. nadzór nad sprawnym obiegiem korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Zakładu, sygnowanej przez Kierownika, bądź jego zastępcy,
 12. rejestrowanie i znakowanie korespondencji wpływającej do Zakładu, dostarczanie jej do Kierownika w celu dokonania dekretacji,
 13. przekazywanie korespondencji do odpowiednich komórek organizacyjnych, zgodnie z dekretacją,
 14. wysyłanie korespondencji dostarczanej przez komórki organizacyjne Zakładu,
 15. inne czynności, zlecone w zakresie obsługi biurowej.

§ 36

 1. Do realizacji zadań i celu, dla którego Zakład został utworzony niezbędne jest współdziałania komórek organizacyjnych. Odbywa się to poprzez:
  1. usprawnianie procesów informacyjno decyzyjnych – prawidłowy przepływ informacji diagnostycznych, leczniczych, organizacyjnych,
  2. prawidłową realizacja zadań Zakładu,
  3. integrację działań komórek organizacyjnych,
  4. dbanie o należyty wizerunek Zakładu.
 2. Podstawowym elementem współdziałania są okresowe spotkania Kierownika Zakładu z personelem.
 3. Do podstawowych elementów współdziałania zalicza się, w szczególności odbywanie okresowych spotkań:
  1. kadry zarządzającej,
  2. Kierownika z pracownikami komórek organizacyjnych działalności podstawowej,
  3. Pielęgniarki Koordynującej z podległym jej personelem.
 4. Spotkania mają na celu:
  1. wzajemną wymianę informacji w celu dalszego doskonalenia wspólnego działania,
  2. przekazywanie informacji o podejmowanych kierunkach działania, przedstawianie propozycji usprawnień,
  3. omówienie realizacji zadań oraz wymianę poglądów dotyczących problemów w realizacji zadań,
  4. ocenę sytuacji finansowej i omówienie perspektyw.

§ 37

 1. Komórki organizacyjne prowadzą i gromadzą dokumentację wewnętrzną wg obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad ustalonych w Zakładzie.
 2. Do zasadniczych obowiązków komórek podległych Kierownikowi należy wykonywanie obowiązków związanych z właściwym funkcjonowaniem Zakładu, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych mających odniesienie do podmiotów leczniczych oraz innych mających zastosowanie.

§ 38

Zakresy czynności wszystkich pracowników Zakładu określa indywidualny zakres obowiązków i czynności opracowany przez bezpośrednich przełożonych.

DZIAŁ X

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 39

Zakład realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

§ 40

 1. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakład na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
 3. Korzystanie z bazy diagnostycznej innej placówki opieki zdrowotnej możliwe jest na zasadach zawartych w umowach z tymi zakładami.

§ 41

 1. W ramach współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą Zakład przyjmuje, konsultuje i leczy pacjentów z innych placówek.
 2. W przypadku konieczności kontynuowania diagnostyki lub leczenia w innym podmiocie leczniczym pacjent kierowany jest na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Materiał biologiczny wysyłany do zewnętrznych zakładów diagnostycznych jest odpowiednio zabezpieczony, zaś wyniki badań archiwizowane według zasad przyjętych w Zakładzie.

DZIAŁ XI

WYSOKOŚĆ OPŁAT ORAZ ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA ZASADACH KOMERCYJNYCH

§ 42

 1. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie, nieodpłatnie i za częściową odpłatnością.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane nieodpłatnie realizowane są w ramach zawartego kontraktu/umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci Zakładu wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu organizacyjnego.
 4. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, Zakład wystawia rachunek, w którym na wniosek pacjenta wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.
 5. Opłatę uiszcza się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w wyznaczonych punktach wyposażonych w kasy fiskalne lub na rachunek bankowy.

§ 43

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez Zakład liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
 3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
 4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia inansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia.

DZIAŁ XII

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

§ 44

Pacjent w szczególności obowiązany jest do:

 1. stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu Zakładu,
 2. przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu oraz palenia na terenie Zakładu,
 3. przestrzegania zasad ustanowionych w aktach prawa wewnętrznego stanowionego przez Zakład,

§ 45

 1. Prawa pacjenta zostały szczegółowo określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.).
 2. Pacjent ma prawo w szczególności do:
  1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy, terapeutów i pielęgniarki z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  2. natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia,
  3. dostępu do informacji o prawach pacjenta,
  4. intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  5. uzyskania przystępnej informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu (lekarz może być zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na żądanie pacjenta, może udzielać powyższych informacji innym osobom tylko za zgodą pacjenta),
  6. wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji,
  7. wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta,
  8. dostępu do dokumentacji medycznej,
  9. ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  10. zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa,
  11. złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza,
  12. złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie pielęgniarek i położnych w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej,
  13. złożenia do Kierownika skargi na pozostały personel zatrudniony w Zakładzie.

§ 46

 1. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w Zakładzie.
 2. W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających z tych świadczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Dokumentacja medyczna jest własnością Zakładu.

§ 47

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Zakładu organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Kierownika Zakładu, z zachowaniem poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Dokumentację udostępnia się:
  1. do wglądu w siedzibie Zakładu
  2. w formie kopii, wyciągów, odpisów bądź wydruków,
  3.  poprzez udostępnienie oryginałów dokumentacji za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  5. na informatycznym nośniku danych.
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii, wydruków albo na informatycznym nośniku danych Zakład może pobierać stosowne opłaty.
 4. Maksymalna wysokość opłaty za:
  1. jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „ Monitor Polski”,
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
 5. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji o której mowa w ust. 2 określa cennik stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Cennik zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, w miejscu ogólnodostępnym.
 6. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się, uwzględniając czas na sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu, w sekretariacie Zakładu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 7. We wniosku należy uwzględnić formę odbioru dokumentacji. W przypadku przesłania jej drogą pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.

§ 48

 1. Skargi i wnioski pacjentów przyjmowane przez Kierownika Zakładu.
 2. Ustala się godziny przyjęć skarg i wniosków – w dni robocze w godz. 13.30 – 14.00.
 3. Przedmiotem skarg i wniosku mogą być:
  1. zaniedbania i nienależyte wykonanie, bądź niewykonanie zadań przez personel Zakładu,
  2. ulepszenie organizacji i usprawnienie pracy personelu Zakładu.
 4. Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:
  1. imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania bądź adres do korespondencji,
  2. datę zdarzenia,
  3. nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,
  4. uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.
 5. Rozpatrzenie skargi lub wniosku oraz powiadomienie osoby skarżącej o sposobie załatwienia skargi lub wniosku odbywa się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia lub wpłynięcia.
 6. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

§ 49

 1. Roszczenia odszkodowawcze pacjentów są rozpatrywane i załatwiane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
 2. Na żądanie pacjenta, Zakład ma obowiązek podać dane dotyczące zawartego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

DZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

 1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Społeczną  działającą przy Zakładzie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) i pozostałe obowiązujące przepisy prawa oraz inne wewnętrzne akty normatywne wydawane przez Kierownika Zakładu.
 3. Podanie Regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zakładu.
 4. Postanowienia Regulaminu zostaną podane do wiadomości całemu personelowi Zakładu.
 5. Niniejszy Regulamin jest zgodny ze Statutem Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie, jego aktami wewnętrznymi i innymi odrębnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Traci moc Regulamin Porządkowy Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie zatwierdzony Uchwałą Nr 3/2012  Rady Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 roku.
 7. Załączniki dołączone do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralna część.

Załącznik nr 2

Cennik usług

 1. Porada lekarska – 30 zł
 2. Iniekcje domięśniowe – 10 zł
 3. Iniekcje dożylne – 15 zł
 4. Badanie EKG – 10 zł
 5. Mierzenie ciśnienia – 3 zł
 6. Mierzenie poziomu cukru – 2,50 zł
 7. Obdukcja – 100 zł
 8. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,70 zł
 9. Za wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – 4,80 zł