STATUT  ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
– MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
W LUBAWIE

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, posiadający osobowość prawną, zwany dalej Zakładem.

§ 2

 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 20.
 2. Podmiotem tworzącym Zakład Opieki Zdrowotnej – Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie jest Miasto Lubawa.

 

§ 3

 1. Zakład działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.);
  2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubawie Nr XIII/66/99 z dnia 25 sierpnia 1999 r. w sprawie utworzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodek Zdrowia w Lubawie;
  3. Niniejszego Statutu;
  4. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów leczniczych.
 2. Obszarem działania Zakładu jest  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład są pomieszczenia budynków Zakładu mieszczące się w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 20 (w siedzibie), jak również mieszczących się przy ul. Gdańskiej 25 oraz przy ul. Rzepnikowskiego 7.
 4. Zakład może również udzielać świadczeń dla ogółu ludności spoza terenu działania oraz cudzoziemcom.

 

§ 4

 1.  Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
 2. Do zadań Zakładu należą świadczenia zdrowotne związane  z:
 3. Badaniami i poradami lekarskimi,
 4. Diagnostyką i leczeniem,
 5. Kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i szpitalne,
 6. Opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą,
 7. Szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień,
 8. Opieką nad niepełnosprawnymi,
 9. Promocją zdrowia i profilaktyką chorób.
 10. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zwodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
 11. Zakład może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą polegającą na najmie i dzierżawie lokali użytkowych i rzeczy ruchomych na podstawie uchwały Rady Miasta Lubawa.

 

§ 5

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych  nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub za całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych w powołanej na wstępie ustawie, oraz w odrębnych przepisach.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Zarządzanie Zakładem

§ 6

 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwany dalej Kierownikiem.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Zakres kompetencji pracowników Zakładu określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

 

§ 7

W imieniu podmiotu tworzącego Burmistrz Miasta nawiązuje stosunek pracy z Kierownikiem na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 8

Do zakresu obowiązków Kierownika Zakładu należy w szczególności:

 1. sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością Zakładu,
 2. opracowanie planów finansowych i inwestycyjnych Zakładu oraz przedstawienie ich do zaopiniowania Radzie Społecznej,
 3. sporządzanie i przekazywanie podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu w terminie do dnia 31 maja każdego roku,
 4. organizowanie pracy Zakładu oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy,
 5. podejmowanie decyzji wynikających z funkcji kierowania Zakładem, w tym w sprawach wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do pracowników Zakładu oraz nadzór nad dyscypliną pracy,
 6. dbałość o dobór i racjonalne wykorzystanie kadry,
 7. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania oraz stosowania rachunku ekonomicznego,
 8. opracowanie regulaminu organizacyjnego Zakładu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
 9. nadzór nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 10. uzgadnianie harmonogramów pracy,
 11. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 12. całościowa, merytoryczna analiza i ocena kosztów działalności Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności podstawowej,
 13. nadzór nad gospodarką lekami,
 14. analiza i ocena potrzeb dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę,
 15. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 16. współpraca z organami samorządów zawodowych, związków zawodowych, bądź reprezentantem załogi oraz organizacjami społecznymi,
 17. podejmowanie innych zadań zleconych przez podmiot, który utworzył Zakład.

§ 9

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, nieuregulowane w przepisach powszechnie obowiązujących lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika, zaopiniowany przez Radę Społeczną.

 

ROZDZIAŁ III

Rada Społeczna Zakładu

§ 10

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego Zakładu i doradczym Kierownika Zakładu.

§ 11

 1. Radę Społeczną zwaną dalej Radą powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący Zakład.
 2. W skład Rady wchodzą:
 3. jako przewodniczący – Burmistrz Miasta Lubawa lub osoba przez niego wyznaczona;
 4. jako członkowie:
 5. przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
 6. pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta Lubawa.
 7. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i upływa wraz z upływem kadencji organów samorządu terytorialnego z tym, że członkowie Rady pełnią swe obowiązki do czasu powołania nowej Rady przez podmiot tworzący.
 8. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji:
 9. w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji;
 10. w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady powyżej 4 posiedzeń;
 11. z inicjatywy podmiotu, który zgłosił go do składu Rady;
 12. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący uchwałą Rady Miejskiej w Lubawie.
 13. Obsługę techniczno - biurową Rady zapewnia Kierownik Zakładu.
 14. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

 

§ 12

Do obowiązków Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 2. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 3. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 4. przyznawania kierownikowi nagród,
 5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
 6. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
 7. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 8. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 9. kredytów bankowych lub dotacji,
 10. podziału zysku,
 11. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 12. regulaminu organizacyjnego;
 13. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 14. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 15. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

§ 13

Sposób zwoływania Rady Społecznej, tryb jej pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§ 14

W strukturę organizacyjną zakładu wchodzi Kierownik – kierujący zakładem, Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Sekcja Administracyjno-Gospodarcza.

 

ROZDZIAŁ V

Gospodarka Finansowa

§ 15

Wartość majątku Zakładu określają:

 1. fundusz założycielski;
 2. fundusz zakładu.

§ 16

 1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w szczególności: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

 

§ 17

 1. Roczne sprawozdanie finansowe opiniuje Rada Społeczna, a zatwierdza podmiot tworzący.
 2. Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu na podstawie raportu sporządzonego przez Kierownika .

 

§ 18

O podziale zysków decyduje Kierownik po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

 

§ 19

Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 20

 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto.
 2. Podmiot tworzący może pokryć stratę netto Zakładu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.).

§ 21

Decyzję o przekształceniu lub likwidacji Zakładu jako samodzielnej jednostki organizacyjnej podejmuje podmiot tworzący.

§ 22

Zobowiązania i należności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami podmiotu tworzącego. Zapis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do mienia.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.